image

Память:

Leopolis Karaim Vinchi

26.09.2008 - 25.10.2013