image

Память:

Leopolis Karaim Vinchi

26.09.2008 - 25.10.2013

Kawa Nostra Gaytana ( Lachi ) 15.06.2010-04.0372018